top of page

Nytt liv i Österlens gamla äppellundar – för natur och människor

äppelbild med text.jpg

Under 2022 - 2024 arbetar vi med ett projekt kring Österlens äldre äppelodlingar. Projektet är ett så kallat  Leaderprojekt och finansieras med medel ur Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom LEADER Sydöstra Skåne.
 
Syftet med projektet är att hitta hållbara sätt att bevara och utveckla äldre fruktodlingar på Österlen. Vi vill undersöka hur man kan öka odlingarnas biologiska mångfald och kulturmiljövärden samtidigt som de kan bevara och stärka landskapsbilden och bidra till att gynna regional utveckling och bidra till hållbar turism. 

Du kan läsa mer om projektet på Leader Sydöstra Skånes hemsida.
 

Helena beskär.jpg

DETTA GÖR VI

Projektet innehåller en mängd olika aktiviteter. Vi kommer bland annat att

  • göra en kunskapssammanställning om gamla fruktträds betydelse för biologisk mångfald,

  • kartlägga och inventera äldre fruktodlingar på Österlen,

  • erbjuda gratis rådgivning för ägare till gamla fruktodlingar för att diskutera skötsel av odlingarna och spåna kring tänkbara nya användningsområden,

  • bedriva praktisk skötsel med bl.a. ängsslåtter i tre äldre fruktodlingar för att testa metoder,

  • erbjuda guidningar för allmänheten och ägare till fruktodlingar,

  • genomföra en workshop för yrkesverksamma trädgårdsmästare med intresse för äldre fruktträdsmiljöer.

PUBLIKA AKTIVITETER 2023

I takt med att projektet utvecklas kommer vi att bjuda in till allt fler aktiviteter, där vi delar med oss av våra erfarenheter och välkomnar både handkraft och idéer.

19 februari - Holkbygge med Naturskyddsföreningen

16-17 mars - Fortbildning för trädgårdsmästare

20 juli - Slåtter med Naturskyddsföreningen

20220311_162312.jpg
20220315_151014.jpg

VILKA SAMVERKAR VI MED?

Ett Leader projekt bygger på lokal samverkan mellan olika aktörer. Vi kommer att samverka med bl.a. Simrishamns kommun, Österlens Naturskyddsförening, Länsstyrelsen i Skåne, Riksantikvarieämbetet, Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet, Framtidens Natur- och kulturarv samt olika markägare. 

Är du intresserad av projektet så hör gärna av dig till oss!

bottom of page