top of page
bild_fliken_konsulttjänster.JPG

NATUR- OCH KULTURMILJÖVÅRD

 

Vi erbjuder konsulttjänster inom natur- och kulturmiljövård med inriktning mot biologisk mångfald, kulturlandskap, områdesskydd och skötsel. Det kan till exempel handla om att göra en inventering på en plats med höga naturvärden, att skriva skötselplaner eller att hjälpa till att väga olika intressen mot varandra.

Vi i Levande landskap har lång erfarenhet av natur- och kulturmiljövård inom offentlig sektor.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om det du behöver hjälp med. 

Läs mer nedan om de tjänster vi kan erbjuda.

P7100582.JPG

SKÖTSELPLANER FÖR KOMMUNALA OCH STATLIGA NATUR- OCH KULTURRESERVAT

Vi utformar nya och uppdaterar befintliga skötselplaner för kommunala och statliga naturreservat och kulturreservat. Skötselplanen utformas i samråd med uppdragsgivaren så att syftet med områdesskyddet kan uppnås. 

En bra skötselplan utgår från en helhetssyn på landskapet och ger anvisningar och prioriteringar om vad som behöver göras för att uppnå den långsiktiga målsättningen med reservatet. Den kan innehålla förslag till skötselåtgärder avseende naturtyper och arter, kulturmiljövärden, tillgänglighet och friluftsliv, m.m.

DSCN0409_edited.jpg

INVENTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING

Vi genomför inventeringar och bedömningar av natur- och kulturmiljöer, inför t.ex. områdesskydd, exploatering, stadsplanering och andra åtgärder som kräver kunskap om ett områdes natur-, kulturmiljö- och sociala värden.

 

Vi kan särskilt erbjuda

  • Inventering av biologiskt kulturarv, som är en metod att inventera ett områdes biologiska innehåll i relation till markanvändningen

  • Inventering av natur-, kulturmiljö- och sociala värden av träd i offentliga miljöer enligt Fria eller fälla metoden  

  • Inventering av skog enligt metoden för nyckelbiotopsinventering.

P9250430_edited.jpg

NATUR- OCH KULTURMILJÖVÅRDSANALYSER

Vi genomför analyser, utredningar och sammanställningar utifrån ett nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv. Det kan t.ex. röra sig om

  • att analysera befintliga natur- och kulturmiljövärden och att väga dessa mot andra intressen,

  • att sammanställa underlagsmaterial och fakta till rapporter,

  • eller att utreda en särskild fråga gällande vård och bevarande av natur- och kulturmiljöer.

bottom of page