top of page

RÅDGIVNING OCH KURSER

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne erbjuder vi under 2023/2024 fyra olika rådgivningar: om träd- och trädvård, om permakultur, om anläggning av äng och om betesdrift. Målgruppen är lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden. Rådgivningen genomförs på din fastighet och är gratis för dig. Du bokar din rådgivning enklast genom att skicka ett mejl till oss. 

 

I februari 2023 erbjuder vi också en kurs om restaurering av gamla fruktträd. 

 

Du kan läsa om rådgivningarna och kursen i senaste numret av tidningen Smart Landsbygd.

Du kan välja mellan följande fyra rådgivningar samt en kurs: 

1. Skapa en äng​ 🌸​​​ 

Ängar tillhör de mest artrika miljöerna i Sverige. Här trivs en mångfald av växter, svampar, vilda bin, fjärilar och andra djur. Den här rådgivningen är till för dig som vill återskapa eller anlägga en äng, t.ex. på en vall, en igenväxt odlingsmark, en gräsmätta, en övergiven betesmark eller en våtmark. Tillsammans diskuterar vi var på din fastighet en äng skulle kunna anläggas. Vi pratar om tekniker som kan underlätta och förenkla ängsskötseln. Vi tar bl.a. upp olika typer av större och mindre slåtter- och uppsamlingsredskap och maskiner, insådd av ängsväxter och gräsbränning. Slåtter med lie, röjsåg och ev. tvåhjulstraktor med slåtterbalk kan förevisas. Efter rådgivningen får du ett sammanfattande rådgivningsbrev.

2. Vårda dina träd ​🌳 

Lär dig mer om dina träd, både gamla och unga! Vilka bör vårdas eller fällas, varför, när och hur? Vi börjar rådgivningen med att titta på olika kartor och det omkringliggande landskapet. Sedan gör vi en vandring på dina marker för att tillsammans prata om dina träd och vilka biologiska, kulturhistoriska eller sociala värden de kan tänkas ha. Det kan handla om vårdträd, alléer, gamla lövträd, hamlade träd, äldre fruktträd och träd i brynmiljöer, men även om nyplanterade träd. Träden kan stå i trädgården, gårdsmiljön, ängar, betesmarker och på åkerholmar. Vi pratar om trädens roll ur flera perspektiv: som vindskydd, livsmiljö för insekter, fåglar, lavar och andra organismer, estetik, kulturhistoria, säkerhet osv. Ekologi varvas med beskärningstekniker och regelverk. Efter rådgivningen får du en sammanfattning med åtgärdsförslag. 

3. Permakultur på din gård ​🌍   

Vill du få inspiration till att skapa ett hållbart liv för dig, jorden och vårt samhälle? I denna rådgivning går vi igenom permakulturens grundprinciper och diskuterar hur du kan omsätta det på din gård utifrån dina förutsättningar. Vi kommer att titta på din plats ur ett långsiktigt kretsloppsperspektiv och bl.a. prata om gårdens resurser och begränsningar. Kanske vill du öka din självförsörjningsgrad, samla mer vatten, minska gårdens resursanvändning, få bättre jordhälsa, samskapa mer med grannarna, minska gårdens klimatavtryck eller bara få en mer meningsfull vardag. Efter besöket får du tips på prioriterade områden, faktakällor samt inspiration till hur du kan arbeta vidare för att göra både dig och din gård mer levande och långsiktigt hållbar.

4. Skapa biologisk mångfald med betesdjur 🐮 

Betesmarker är viktiga miljöer för den biologiska mångfalden. Men hur ska betet gå till för att verkligen gynna fåglar, bin, fjärilar och andra arter? Den här rådgivningen riktar sig till dig som redan har betesdjur och som vill lära dig mer om hur du med hjälp av djuren kan öka mångfalden. Vi tittar tillsammans på dina betesmarker och diskuterar hur du kan styra betet för att få bästa effekt på olika jordar. Vi diskuterar bl.a. val av djurslag, tidpunkt för betespåsläpp, betesperiodens längd, antal djur och fållindelning. Ibland kan det vara bra att flytta djuren mellan olika marker eller att testa med sent betespåsläpp, betesuppehåll eller kompletterande slåtter eller vårbränning. Efter rådgivningen får du ett sammanfattande rådgivningsbrev.

KURS - Beskärning av gamla fruktträd, steg 1 🍎  Fullbokad!

Grundkurs i hur du varsamt och hantverksmässigt restaurerar dina gamla fruktträd, för att ge dem ett långt och värdigt liv. Vi möts ute i en av Österlens äppellundar och diskuterar olika beskärningstekniker, trädens livscykel och biologi, pratar om vanliga misstag, sjukdomar, markens och omgivningens betydelse samt skapar en målbild för beskärningen. Extra vikt läggs vid trädens och omgivningens biologiska mångfald. Under dagen demonstrerar vi professionell beskärning samt ger dig gott om utrymme att öva själv. 

Datum: Söndagen den 12e Februari 2023 

Plats: Stenshuvud, Österlen (plats meddelas innan kursstart)

Deltagaravgift: 300 kr

Sista anmälningsdag: 15 december 2022, först till kvarn

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

bottom of page