RÅDGIVNING

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne erbjuder vi från och med hösten 2021 rådgivning om trädvård, permakultur och skötsel av fruktträd. Målgruppen är lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden. Rådgivningen genomförs på din fastighet och är gratis för dig. Du bokar din rådgivning enklast genom att skicka ett mejl till oss. Självklart går det också att ringa. Du kan läsa om rådgivningarna i senaste numret av tidningen Smart Landsbygd.

Du kan välja mellan följande tre rådgivningar: 

Fullbokad!

I denna rådgivning får du kunskap och inspiration till att förvalta dina äldre fruktträd och hela fruktträdsmiljön så att många olika värden bevaras och utvecklas. Här finns så många viktiga funktioner för allt från bin till barn, kulturhistoria, smak och skönhet. Tillsammans tittar vi på gårdens träd och bedömer deras vitalitet och funktion ur olika perspektiv. Även skötsel av den omkringliggande miljön diskuteras, i syfte att höja den biologiska mångfalden och förenkla skötseln. Jag kommer sedan att demonstrera hur du varsamt kan restaurera ett gammalt träd för att öka dess livslängd. 

1. Lär dig mer om dina gamla fruktträd! Du får även hjälp med att restaurera något gammalt träd.

2. Lär dig mer om dina träd, både gamla och unga! Vilka bör vårdas eller fällas, varför, när och hur?

Fullbokad!

Vi börjar rådgivningen med att titta på olika kartor och det omkringliggande landskapet. Sedan gör vi en vandring för att tillsammans värdera dina träd ur biologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter. Det kan handla om vårdträd, alléer, gamla lövträd, hamlade träd, äldre fruktträd och träd i brynmiljöer, men även om nyplanterade träd. Träden kan stå i trädgården, gårdsmiljön, ängar, betesmarker och på åkerholmar. Vi pratar om trädens roll ur flera perspektiv: som vindskydd, livsmiljö för insekter, fåglar, lavar och andra organismer, estetik, kulturhistoria, säkerhet osv. Ekologi varvas med beskärningstekniker och regelverk. Efter rådgivningen får du en sammanfattning med åtgärdsförslag. 

3. Lär dig grunderna i permakultur och hur du kan omsätta det på din gård.

Fullbokad!

Permakultur handlar om att skapa ett hållbart liv för dig, jorden och vårt samhälle. I denna rådgivning går vi igenom permakulturens grundprinciper och diskuterar hur du kan omsätta detta på din gård utifrån dina förutsättningar.Vi kommer att titta på din plats ur ett långsiktigt kretsloppsperspektiv och bl.a. prata om gårdens resurser och begränsningar. Kanske vill du öka din självförsörjningsgrad, minska resursanvändning, få bättre jordhälsa, minskade klimatavtryck eller få en mer meningsfull vardag. Efter besöket får du tips på faktakällor och inspiration till hur du kan arbeta vidare för att göra både dig och din gård mer levande och hållbar. 

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne