top of page

RÅDGIVNING OCH KURSER
 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne erbjuder vi under 2024/2025 sju olika rådgivningar: om träd- och trädvård, om permakultur, om småskalig ekologisk odling och djurhållning, om skötsel av ängar, om betesdrift, om gräsbränning och om skogsbete. Målgruppen är lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden. Rådgivningen genomförs på din fastighet och är gratis för dig. Du bokar din rådgivning genom att skicka ett mejl till oss. Efter rådgivningen får du ett utförligt rådgivningsbrev där vi sammanfattar det vi pratat om under vårt besök hos dig och ger lästips m.m.

I februari och mars 2024 erbjuder vi också två kurser om restaurering av gamla fruktträd samt en kurs om gräsbränning, och under hösten och vintern 2024/2025 kommer vi hålla i ett antal studiebesök i olika småskaliga musterier (läs mer om detta nedan). 

 

Här nedan beskriver vi våra rådgivningar och kurser. Du kan även läsa om rådgivningarna och kurserna i senaste numret av tidningen Smart Landsbygd.

 

Välkommen att höra av dig med en intresseanmälan!

1. Permakultur på din gård ​🌍   

Det här är vår mest populära rådgivning, och dessutom vår egen favorit eftersom den gjort så stor skillnad hos dem som vi besökt. Här får du inspiration till att skapa ett hållbart liv för dig, jorden och vårt samhälle. Vi går igenom permakulturens grundprinciper och diskuterar hur dessa kan tillämpas på din plats. Kanske vill du öka din självförsörjningsgrad, samla mer vatten, minska gårdens resursanvändning, samskapa mer eller minska gårdens klimatavtryck? Vi pratar även om hur du kan öka mängden blommande ytor, eftersom bristen på blommande växter i landskapet är en av huvudanledningarna till att pollinerande insekter och andra djur minskat så mycket under de senaste decennierna. Efter besöket får du tips på prioriterade områden, faktakällor samt inspiration till hur du kan arbeta vidare för att göra både dig och din gård mer levande, blommande och långsiktigt hållbar.

2. Småskalig ekologisk odling och djurhållning  🥕 🐓     ​   

Denna rådgivning är till för dig som funderar på att starta upp eller vill utveckla småskalig ekologisk produktion på din fastighet. Det kan avse självförsörjning, andelsodling eller småskalig produktion för försäljning via t.ex. gårdsbutik, reko-ringar eller direkt till restauranger.

Tillsammans pratar vi om dina intressen samt dina och fastighetens förutsättningar för småskalig produktion av t.ex. frukt, grönsaker, ägg, kött samt förädling och eventuell försäljning. Vi bollar tankar kring rimliga mål på kort och längre sikt, delar med oss av våra egna erfarenheter och kan förmedla kontakter till andra småskaliga producenter och intressanta studieobjekt.

3. Vårda dina träd ​🌳 

Lär dig mer om dina träd, både gamla och unga! Vilka bör vårdas eller fällas, varför, när och hur?

 

Vi tittar på dina träd och diskuterar trädens status och vitalitet samt behov av beskärning och andra åtgärder. Det kan handla om olika sorters träd i din gårdsmiljö eller i dina marker, t.ex. alléträd, gamla lövträd, hamlade träd, fruktträd och träd i brynmiljöer. Vi pratar om trädens roll ur flera perspektiv: Vindskydd, livsmiljö för insekter, fåglar, lavar och andra organismer, estetik, kulturhistoria, säkerhet osv. Ekologi varvas med beskärningstekniker och regelverk.

4. Ängsskötsel i praktiken​ 🌼

Denna rådgivning är till för dig som vill anlägga en äng eller lära dig mer om hur du enklare kan sköta din äng. Ängar är bland de mest artrika miljöer vi har i Sverige och genom att anlägga och vårda en äng kan du göra stor skillnad för den biologiska mångfalden. 


Ängsskötseln kan upplevas som arbetskrävande och vi pratar därför om olika tillvägagångsätt som underlättar och förenklar skötseln. Vi diskuterar var på din fastighet det kan vara lämpligt att anlägga eller sköta en äng, vi pratar om insådd av arter, olika redskap och hjälpmedel för slåtter och hantering av höet. Om önskemål finns kan du få testa slåtter med lie, batteridriven röjsåg med klinga och motormanuell slåtterbalk.

5. Betesdrift för ökad blomning 🐮 

En rådgivning för dig som vill lära dig mer om hur du kan öka blomningen och gynna insekter och annan biologisk mångfald i dina betesmarker.

 
Vi tittar tillsammans på dina betesmarker och diskuterar hur du kan organisera betet för att få bästa effekt för både artrikedomen och för dina djur. Vi diskuterar bl.a. tidpunkt för betespåsläpp, betesperiodens längd, antal djur och fållindelning. Ibland kan det vara bra att flytta djuren mellan olika marker eller att testa med sent betespåsläpp, betesuppehåll, kompletterande slåtter eller vårbränning.

6. Agroforestry - skogsbete och bete i trädrika marker 🌳 🐮 🌳 

Är du nyfiken på att låta dina djur beta i skogen, vill ställa om ditt skogsbruk eller funderar på hur du kan kombinera trädvård och bete? Förr var det vanligt att djuren betade i skogen och andra trädrika marker, vilket skapade fina och artrika miljöer.

Vi pratar om var och hur du kan bedriva bete i marker med många träd samt hur betet och trädskiktet bör utformas och skötas för att gynna både gräsväxten och biologisk mångfald. Att kombinera bete med produktion av ved, virke, frukt eller nötter betecknas ibland som Agroforestry (skogsjordbruk). Denna brukningsform var vanlig förr och har visat sig ha flera ekologiska fördelar jämfört med dagens jordbruk på öppna åkrar.

7. Lär dig att bränna gräs 🔥 

Har du en äng, betesmark eller annan gräsyta som du inte hinner sköta eller som blir för dåligt avbetad? Då kan gräsbränning vara något för dig. Bränning är både en rolig och effektiv metod för att bli av med gammalt gräs och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.

 

Elden kan användas för att restaurera en mark för att enklare komma igång med slåtter eller bete, men elden kan också helt ersätta slåtter eller bete när det saknas betesdjur eller arbetskraft. Under rådgivningen får du den kunskap som krävs för att kunna genomföra en säker gräsbränning på din fastighet, med ett gott resultat för den biologiska mångfalden. Om årstiden och vädret tillåter genomför vi också en mindre provbränning på din mark.

KURS - gräsbränning 🔥 

En kurs för dig som vill lära dig att elda i markerna på ett säkert sätt! Förr var det en vanlig syssla att elda bort gammalt torrt gräs, allt för att gynna ny vegetation. Metoden glömdes bort, men sedan några år har naturvårdsbränning återigen tagits i bruk. Nu har du möjlighet att lära dig att elda på ett säkert sätt. Under dagen ges en historisk tillbakablick, vi diskuterar om metodens för- och nackdelar för biologisk mångfald samt har en genomgång av tillvägagångssätt och vad man bör tänka på inför och under arbetet.

Datum: 22 mars 2024 kl 9-15

Plats: Hörjelgården

Deltagaravgift: Kostnadsfritt, fika till självkostnadspris, ta med egen lunch

Sista anmälningsdag:  8 mars 2024

Amälan görs till Hörjelgården, 0733–26 01 72, horjelgarden@gmail.com

STUDIECIRKEL/STUDIEBESÖK - Dryckestillverkning av äpple och annan frukt 🍎🥂

Funderar du på att starta upp must-, cider- eller annan dryckestillverkning, vill utveckla din befintliga produktion eller är bara nyfiken på att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter?

Under 3 studiedagar besöker vi olika småskaliga ekologiska producenter av fruktdrycker, tittar på odlingar och musterier och diskuterar bl.a. maskiner, förädlings-, förpacknings- och lagringsprocessen. Vi pratar om investeringskostnader, försäljning, lönsamhet, m.m. Studiebesöken görs i musterier av olika storlek, från små anläggningar för egen konsumtion och försäljning till konsument/restaurang, till större professionella gårdsmusterier för försäljning via affär och Systembolaget.

Datum: höst - vinter 2024/2025

Plats: Österlen, Vånga och/eller Bjärehalvön

Deltagaravgift: Gratis

Anmälan: Mejla din intresseanmälan senast 30 september 2024. Begränsat antal platser. 

KURS - Restaurering av gamla fruktträd, steg 1 🍎 Fullbokad 2024 (finns köplats)  

Grundkurs i hur du varsamt och hantverksmässigt restaurerar dina gamla fruktträd, för att ge dem ett långt och värdigt liv. Vi möts ute i en av Skånes äppellundar och diskuterar olika beskärningstekniker, trädens livscykel och biologi, pratar om vanliga misstag, sjukdomar, markens och omgivningens betydelse samt skapar en målbild för beskärningen. Extra vikt läggs vid trädens och omgivningens biologiska mångfald. Under dagen demonstrerar vi professionell beskärning samt ger dig gott om utrymme att öva själv. 

Datum: 16 februari 2024 samt februari 2025

Plats: Utanför Arkelstorp (2024)

Deltagaravgift: 300 kr

Sista anmälningsdag: Först till kvarn

KURS - Restaurering av gamla fruktträd, steg 2 🍎 🍎 Fullbokad

I kursen fördjupas kunskapen om kronreducering, vikter, fruktsättning, planteringsavstånd, prioriteringar och målbild vid beskärning av gamla fruktträd. Även markskötsel och omgivningens betydelse inkluderas, i syfte att höja den biologiska mångfalden.
Detta är INTE en kurs för nybörjaren. Du behöver minst ha gått en grundkurs i beskärning samt ha egen erfarenhet av att jobba praktiskt med fruktträd, dvs ha jobbat minst en säsong efter grundkursen. Veckan efter kursen kommer vi att erbjuda några deltagare att ta ett individuellt "Trädkörkort i restaurering av gamla fruktträd", eftersom det saknas duktiga fruktträdsmästare i vår bygd. Så fort någon tagit sitt körkort kommer vi att rekommendera dem här på vår hemsida.

Datum: 1 mars 2024

Plats: Österlen

Deltagaravgift: 300 kr

Anmälan: Mejla oss och berätta om dig och din erfarenhet, så återkommer vi med besked.

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

bottom of page