Stubbe

NATURUPPLEVELSE

 

 

Vi erbjuder konsulttjänster inom natur- och kulturmiljövård med inriktning mot biologisk mångfald, kulturlandskap, områdesskydd och skötsel. Tjänsten utförs av Fabian Mebus som har lång erfarenhet av natur- och kulturmiljövård inom offentlig sektor

Läs mer om Fabian här!

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om det du behöver hjälp med. 

Läs mer nedan om de tjänster vi kan erbjuda.

SKÖTSELPLANER FÖR KOMMUNALA OCH STATLIGA NATUR- OCH KULTURRESERVAT

 

 

Vi utformar nya och uppdaterar befintliga skötselplaner för kommunala och statliga naturreservat och kulturreservat. Skötselplanen utformas i samråd med uppdragsgivaren så att syftet med områdesskyddet kan uppnås, givetvis med hänsyn till förvaltarens ekonomiska förutsättningar. 

Skötselplanen är ett praktiskt verktyg för skötseln av reservatet och består oftast av en beskrivande del och en plandel. En bra skötselplan utgår från en helhetssyn på landskapet och ger anvisningar och prioriteringar om vad som behöver göras för att uppnå den långsiktiga målsättningen med reservatet. Den kan innehålla förslag till skötselåtgärder avseende naturtyper och arter, kulturmiljövärden, tillgänglighet och friluftsliv, m.m.

Fabian Mebus har utformat många skötselplaner för naturreservat, granskat skötselplaner för natur- och kulturreservat samt skrivit Riksantikvarieämbetets vägledning för utformning av skötselplaner för kulturreservat.

INVENTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING

 

 

Vi genomför inventeringar och bedömningar av natur- och kulturmiljöer, inför t.ex. områdesskydd, exploatering, stadsplanering och andra åtgärder som kräver kunskap om ett områdes natur-, kulturmiljö- och sociala värden.

 

Vi kan särskilt erbjuda

 

Läs mer: Fabian Mebus har lång erfarenhet av inventering. Han har bl.a. arbetat med Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, inventerat ängs- och betesmarker, varit med och utvecklat inventeringsmetoden för biologiskt kulturarv och vägledningen Fria eller fälla som beskriver hur man kartlägger värden kopplade till träd i offentliga miljöer.

NATUR- OCH KULTURMILJÖVÅRDSANALYSER

 

 

Vi genomför analyser, utredningar och sammanställningar utifrån ett nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv. Det kan t.ex. röra sig om att analysera befintliga natur- och kulturmiljövärden och att väga dessa mot andra intressen, eller att sammanställa underlagsmaterial och fakta till rapporter, eller att utreda en särskild fråga gällande vård och bevarande av natur- och kulturmiljöer.